zkratk.jpg

Co je MTBF?

Střední doba mezi poruchami (Mean Time Between Failures, zkratka MTBF) je statistická veličina, která slouží k ohodnocení spolehlivosti výrobku, nebo výrobního zařízení. Určuje se pro výrobek nebo zařízení, které se opravuje. U zařízení, které se neopravuje, se určuje střední doba do poruchy (MTTF, Mean Time to Failure). V případě výrobního zařízení se vypočte jako skutečný výrobní čas vydělený počtem poruch. Skutečný výrobní čas se vypočte jako rozdíl plánovaného výrobního času a prostojů, tedy takových časů, kdy výrobní zařízení neprodukuje. V případě výrobku je to vypočtená hodnota, která zohledňuje statistické vyhodnocení poruchovosti výrobku a opírá se rovněž o statistické vyhodnocení MTBF jednotlivých komponentů, ze kterých je výrobek složen.

MTBF a MTTF jsou časové hodnoty. Čím větší hodnota, tím je výrobní zařízení spolehlivější. V praxi se MTBF a MTTF často používají jako synonyma.

zdroj WIKIPEDIE

Hodnoty MTBF jsou vždy uváděny v datalistech

 

Co je to class I a class II a jaký je mezi nimi rozdíl?

Class I - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna použitím základní izolace, součástí je ochranná svorka nebo kontakt umožnující připojení ochranného vodiče k neživým částem
Class II - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna použitím dvojité nebo zesílené izolace, součástí není ochranná svorka (neni již potřebná)
 
Co je to PFC a jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním PFC?
PFC (Power Factor Correction), neboli kompenzátor účiníku, slouží k úpravě velikosti účiníku. Zařízení bez PFC dosahuje hodnoty účiníku od 0,4 do 0,6. Zařízení, která jsou opatřena PFC, dosahují hodnoty účiníku více než 0,95.
Účiník je poměr činného a zdánlivého elektrického výkonu v obvodu střídavého proudu a napětí. Vyjadřuje jak velkou část zdánlivého výkonu přeměňuje obvod na činný výkon.
Zdánlivý výkon = Vstupní napětí x Vstupní proud (VA)
Činný výkon = Vstupní napětí x Vstupní proud x účiník (Power Factor - PF) (W)
Hodnota účiníku menší než 1, způsobuje nežádoucí zvýšené ztráty energie na přenosovém vedení obvodu, ve zdroji i spotřebiči.
Pasivní PFC - levnější varianta, účiník dosahuje obvykle hodnoty 0,95
Aktivní PFC - dražší varianta, hodnota účiníku se blíží hodnotě 1
 
Jaký je rozdíl mezi MOOP a MOPP u zdrojů vhodných pro zdravotnictví?
Jedná se o prostředky ochrany proti úrazu elektrickým proudem, které jsou v souladu s požadavky normy.
MOOP - prostředek ochrany obsluhy
MOPP - prostředek ochrany pacienta
2xMOPP - dva prostředky ochrany pacienta
 
Co je to signál Power Good (signál OK) a signál Power Fail?
V případě zapnutí, generují některé zdroje signál Power Good a v případě, že jsou vypnuty, tak vysílají signál Power Fail. Oba signály se používají pro účely monitorování a řízení a k ochraně před nepříznivými napájecími hodnotami.
Power Good: jakmile výstup zdroje dosáhne 90% hodnoty nominálního napětí, je odeslán TTL signál (asi 5V) v průběhu následujících 10-500ms.
Power Fail: před tím, než výstup zdroje klesne pod 90% hodnoty nominálního napětí, Power Good signál je vypnut alespoň 1ms předem.
 
Co je to LPS (Limited Power Source)?
Pokud je elektrický obvod napájen pomocí LPS (omezeného zdroje napájení), znamená to, že výstupní proud a výkon podléhají omezení a riziko vznícení ohně je tedy značně sníženo. Bezpečná vzdálenost a hořlavost komponentů je mnojem nižší.
 
Co znamená zkratka OCP?
OCP (Over-Current Protection) - jedná se o nadproudovou ochranu, což znamená, že součástí elektrického obvodu jsou ochranné prvky proti nárůstu proudu nad stanovenou hodnotu.
Co je to funkce Remote Sense?
Funkce Remote Sense slouží ke kompenzaci úbytku napětí na výstupních vodičích, nebo-li vodičích mezi zdrojem a zařízením, které je daných zdrojem napájeno.
 
Co je to funkce UPS?
UPS (Uninterruptible Power Supply – nepřerušitelný zdroj energie neboli záložní zdroj energie) je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta.
UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Mezi nejčastěji chráněné systémy patří obvykle telekomunikačnízařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje apod.
UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě. V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do obnovení napětí, případně do svého vybití. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána aktuální kapacitou akumulátorů a velikostí zatížení. Pohybuje se od několika minut po několik hodin.
 
Co jsou to AC-DC zdroje a k čemu se používají?
AC-DC spínané napájecí zdroje (měniče napětí) převádí střídavé vstupní napětí a proud na stejnosměrné výstupní napětí a proud. Tyto zdroje tedy odebírají ze sítě střídavé napětí (AC) a převedou ho na stejnosměrné napětí (DC), které používají k napájení elektrické spotřebiče. Napajecí zdroje se používají k napájení LED svítidel, drobné domácích spotřebičů (počítačů, notebooků, kamer, mobilní telefonů, zvonků, elektrických topidel apod.).
 
Jaký je rozdíl mezi napěťovým a proudovým zdrojem?
Napěťové zdroje (zdroje napětí) slouží k napájení elektrických spotřebičů, které používají stejnosměrné napětí (DC) a proměnný proud.
Proudové zdroje (zdroje proudu) slouží k napájení elektrických spotebičů, které  používají stejnosměrné napětí (DC) a konstantní proud (používají se k napájení některých LED svítidel).
 
Co jsou to DC-DC zdroje a k čemu se používají?
DC-DC měniče napětí (stejnosměrné měniče) převádí vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné napětí jiné velikosti.
DC/DC měniče se obvykle nachází ve spínaných napájecích zdrojích (v počítačích, noteboocích, mobilních telefonech a v jejich zdrojích, v nabíječkách baterií a jiné spotřební elektronice). Jejich výhodou je vysoká účinnost, nízká hmotnost a malé rozměry.
 
Co jsou to DC-AC zdroje a k čemu se používají?
DC-AC měniče (střídače) převádí vstupní stejnosměrné napětí na výstupní střídavé napětí.
DC-AC měnice se používáji  tam, kde je k dispozici zdroj stejnosměrného napětí, ale pro naše účely je vhodnější střídavé napětí. Používá se např. k napájení domácích spotřebičů z běžných akumulátorů (v místech mimo dosah sítě jako např. chata) nebo z nouzového záložního zdroje (např. UPS). Používají se k připojení fotovoltaických článků (stejnosměrných zdrojů) do elektrorozvodné sítě. Dalé se používají v automobilech, autobusech, kamionech, lodích, karavanech apod.
 
Měniče napětí lze rozdělit podle tvaru výstupního napětí
Modifikovaná sinusoida - sinusoida nemá hladký průběh. Většině spotřebičů takto vytvořený průběh výstupního napětí nevadí, dochází ale ke chvění. Výstupní proud proto nedosahuje hodnot, které potřebují pro svůj chod citlivé přístroje. Používá se k provozu počítačů, radií, televizorů, svítidel, ventilátorů, el. nářadí apod.
Méně vhodný je pro napájení přístrojů, které mají při svém startu větší odběr než je skutečný příkon udávaný výrobcem. Jedná se např.  o čerpadla, lednice apod. V tomto případě se musí výběr měniče nadimenzovat tak, aby byl měnič schopen dodávat 3 - 6x násobek příkonu, než je uveden na štítku spotřebiče.
 
Čistá sinusoida - výstupní sinusoida má zcela hladký průběh. U většiny spotřebičů není nutné, vybírat měnič s čistou sinusoidou, protože si dovedou přebrat výstupní průběh modifikované sinusoidy. Výstup čisté sinusoidy doporučume použít u spotřebičů, které jsou náchylné na kvalitu dodávky elektrické energie. Jsou to většinou spotřebiče, které jsou založené na silném startovacím proudu, který je až 5x vyšší než příkon daného spotřebiče. Jsou to například kompresorové lednice nebo čerpadla. Dále se používají pro citlivé elektronické přístroje, měřící přístroje a lékařské přístroje.